June 10, 2023
FIQAH Muamalat

Saya Jual… Saya Beli…

Apabila membeli-belah di pasar-pasar raya besar, adakah anda perasan bahawa kita jarang-jarang mendengar ucapan cashier, “Saja jual” atau ucapan kita sebagai pembeli, “Saya beli.”

Lafaz ini dinamakan sighah jual beli yang mencakupi ijab dan kabul. Mengikut mazhab al-Syafi’i, ijab dan kabul menjadi salah satu rukun dalam jual beli dan wajib dilafaz secara jelas. Lafaz tersebut menentukan kesahihan jual beli yang berlaku. Walau bagaimanapun, kita tidak perlu risau kerana jual beli kita itu tetap sah. Jual beli yang biasa kita lakukan dalam transaksi harian kebanyakannya tiada lafaz secara lisan. Menurut pendapat dalam mazhab Syafi’i, ijab dan kabul mesti berlafaz secara lisan (al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj 6/217).

Namun, beberapa ulama mazhab yang tersohor seperti Imam al-Nawawi telah mentarjihkan pendapat itu dengan mengharuskan jual beli tanpa lafaz ijab kabul. Dalam fiqah, perkara ini dikenali dengan bai’ al-mu’atah atau al-ta’at. Terjemahannya mungkin jual beli unjuk-mengunjuk.

Al-Sharbini menyebut dalam Mughni al- Muhtaj 6/217:

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Free Trial

Free trial access for 200 articles.
Click now
Nik Abdul Rahim ialah pensyarah Fiqh Muamalat di Pusat Fiqh Kontemporari dan Pematuhan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau kerap menjalankan kuliah, penyelidikan dan pembentangan kertas kerja di seminar dan persidangan, di peringkat tempatan dan antarabangsa mengenai bidang Fiqh Muamalat dan Usul Fiqh khususnya yang berkaitan dengan perbankan Islam, insurans Islam (Takaful) dan isu-isu semasa undang-undang transaksi Islam. Beliau kini merupakan ahli Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Beliau juga merupakan ahli Pusat Penyelidikan Ekonomi dan Kewangan Islam (EKONIS) atau dahulunya dikenali sebagai Islamic Economics and Finance Research Group. Beliau merupakan salah seorang ahli jawatankuasa Klinik Hukum Syarak dan Guaman Syarie, Pusat Fiqh Kontemporari dan Pematuhan Syariah, dan juga pakar perunding dan penceramah untuk program Pusat Islam UKM dan Unit Latihan UKM berkaitan Undang-undang Islam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?